Arama

KAPAT

AYDINLATMA SÖZLÜĞÜ

Ana Sayfa Aydınlatma Sözlüğü
Sözcük
Anlamı
AMPUL
Işıklı elemanı ya da elemanları içine alan ve gaz geçirmeyen, saydam ya da yarı
saydam kılıf.

bkz. buzlu ampul; emaylanmış ampul; opal ampul; opalleştirilmiş ampul; renkli ampul; saydam ampul; sert camlı ampul

CIE 845-08-06
Fr. ampoule Ing. bulb Alm. Kolben
ANA RENK TÜRÜ; TEMEL RENK TÜRÜ
Başka renk türleri aracılığı ile daha iyi tanıtılması olanaklı olmayan algılanmış renk.

CIE 845-02-36
Fr. teinte élémentaire
Ing. unitary hue; unique hue
Alm. Urfarbe
AYDINLIK VEKTÖRÜ (BİR NOKTADA)
Belirlenmiş noktada, bir yüzey elementinin karşılıklı yüzleri üzerindeki aydınlık düzeyleri arasındaki en yüksek ayrıma eşit vektörsel büyüklük. Bu vektör, bu yüzey elemanına dik ve daha çok aydınlanmış yüzden uzaklaşan doğrultudadır.

CIE 845-09-23
Fr. vecteur d’éclairement (en un point) Ing. illuminance vector (at a point)
Alm. Lichtvektor (in einem Punkt)

BAŞ ELEKTROT; ANA ELEKTROT (BOŞALMALI BİR LAMBANIN)
Durulmadan sonra boşalma akımının geçtiği elektrot. CIE 845-08-26
Fr. électrode principale (d’une lampe à décharge)
Ing. main electrode (of a discharge lamp) Alm. Hauptelektrode (einer Entladungslampe)

% X KAYIPLI ÖMÜR
Bir ömür denemesinde, belli koşullarda çalışan lambalardan, belirli ölçütlere göre ömürlerinin sonuna gelmiş % X lamba için süre.

CIE 845-07-63
Fr. durée de vie à X % de défaillances
Ing. life to X % failures
Alm. Lebensdauer bis zu einer Ausfallrate von X%
ABAJUR
Lambanın doğrudan görünmesini engellemek için, yayıcı ya da ışık geçirmez gereçten yapılmış nesne.

CIE 845-10-37
Fr. abat-jour
Ing. shade
Alm. Leuchtenschirm
ABNEY OLAYI
Işıklılığı ve baskın dalga boyu değişmez kılınmış bir renk uyartısının, arılığının değişmesi ile oluşan renk türü değişmesi.

CIE 845-02-38
Fr. phénomène d’Abney
Ing. Abney phenomenon
Alm. Bezold-Abney-Phänomen
ABNEY YASASI
A ve B gibi iki renk uyartısının parıltıları birbirinin aynı olarak algılanıyorsa ve C ve D gibi iki renk uyartısının da parıltıları aynı algılanıyorsa, A ve C ile B ve D nin toplamsal karışımlarının parıltıları da aynı olur.

Not: Abney yasasının geçerliliği gözlem koşullarına büyük oranda bağlıdır.

CIE 845-03-19
Fr. loi d’Abney
Ing. Abney’s law
Alm. Abneysches Gesetz

AÇIK
Renkte, değer boyutunun yüksek olduğunu belirten sıfat.

CIE 845-02-32
Fr. clair Ing. light Alm. hell


AÇIK GÖK
bkz. standart açık CIE göğü
AÇIKLIK (TEK OLARAK ALGILANMAYAN BİR RENK İÇİN)
Bir yüzeyin, aynı biçimde aydınlanmış olan ve beyaz gibi, ya da yüksek geçirme çarpanı varmış gibi görünen bir yüzeyin parıltısına göre değerlendirilen parıltısı.

Not: Yalnızca, tek olarak algılanmayan nesne renkleri için bir açıklık tanımlanabilir.

CIE 845-02-31
Fr. clarté; leucie (d’une couleur non isolée) Ing. lightness (of a related colour)
Alm. Helligkeit (einer bezogenen Farbe)AÇILI IŞIKÖLÇER
Bir kaynağın, bir ışıklığın, bir ortamın ya da bir yüzeyin karakteristik ışıksal büyüklüğünün açısal dağılımını ölçmeye yarayan ışıkölçer.

CIE 845-05-22
Fr. goniophotomètre Ing. goniophotometer Alm. Goniophotometer
DAHA FAZLA GÖSTER